PRIEMYSELNÁ ZÓNA SEREĎ - JUH, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Technické špecifikácie

Povoľovací proces

Územie PZSJ je stavebným pozemkom, druh pozemku ostatné plochy. K pozemku je schválený územný plán určujúci jeho priemyselné využitie, sú vydané územné rozhodnutia na dopravnú infraštruktúru, inžinierske siete a logisticko-skladové objekty. Stavebné povolenia sú vydané na inžinierske siete.

 

 INŽINIERSKE SIETE A ICH KAPACITY

 

   
Elektrická energia
Max. rezerv. kapacita podľa zmluvy  28 000 kW
Zemný plyn  
Priemerná ročná spotreba 14 243 150 m3/rok
Pitná voda
Denná spotreba úžitkovej vody Qp 330 m3/deň   3,83 l/s
Maximálna denná spotreba vody Qm 533 m3/deň   6,19 l/s
Maximálna hodinová spotreba vody Qh 960 m3/hod   11,10 l/s
Ročná spotreba vody 99 000 m3/rok 
Verejná splašková kanalizácia 
Existujúca stoka, do ktorej sa napájame je DN 400  130 l/s
Parametre verejnej čerpacej stanice
Q návrhové Qn 1232 l/s
Q čerpané Qč 1244 l/s